ការជ្រើសរើសនិសិ្សតអោយចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ និង កិច្ចសន្យាលក់ទិញ