ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុប