ចូលរួមក្នុងនាមជាមេធាវី ក្នុងជំនួបពាណិជ្ជករធំៗនៅកម្ពុជា