៤.តំណាងនៅក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ នៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការ

 • ធ្វើជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្ដិឱ្យអតិថិជន​ (កូនក្តី) សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី ជាអាទិ៍​៖ ​
 • សំណុំរឿង​អង្គសេចក្តី​
 • សំណុំរឿង​រក្សាការពារ
 • សំណុំរឿងអនុវត្តដោយបង្ខំ
 • សំណុំរឿងសុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
 • សំណុំរឿង​ទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល
 • សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីដែល​មិនមែន​ជាបណ្តឹង និង
 • សំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសុំផ្សេងៗ នៅ​គ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីតុលាការ។
 • ធ្វើជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្ដិឱ្យអតិថិជន​ (កូនក្តី) ក្នុងសំណុំរឿង​ពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ រួមមាន៖
 •  វិវាទកិច្ចសន្យាភាគហ៊ុន
 •  ការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខន្ដិកៈក្រុមហ៊ុន
 • ការរំលាយក្រុមហ៊ុន
 • ការជម្រះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • វិវាទអំពីសិទ្ធិនៃបទប្បញ្ញត្ដិនៅក្នុងច្បាប់ការងារ កិច្ចសន្យាការងារ ព្រមទាំងវិវាទពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។