សេវាកម្ម
 • តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន និងការពារ​ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុន​នៅគ្រប់កាលៈទេសៈ​ទាំងអស់​ស្របតាម​ច្បាប់​ជាធរមាន
 • ធ្វើជាមេធាវី​តំណាង និងប្រឹក្សា​យោបល់​​ចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ឬចុះកិច្ចសន្យាផ្សេងៗប្រចាំ​ក្រុមហ៊ុន
 • តំណាង​ឱ្យក្រុមហ៊ុន​ចូលរួមពិភាក្សា​ និងចរចាគ្រប់ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ស្នើសុំ និងចាត់តាំង
 • ផ្តល់ការ​ប្រឹក្សា​ និងសម្របសម្រួល​ផ្នែកច្បាប់ជាប្រចាំ​​រាល់​ប្រតិបត្តិ​ការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន
 • បំពេញតួនាទីជា “អភិបាលឯករាជ្យ” ដែល​ត្រូវបាន​ចាត់តាំង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន ឬ ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងត្រួតពិនិត្យអំពីភាពខ្វះខាតនៃលក្ខខណ្ឌច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុន
 • ការចូលរួមប្រឈមមុខបំភ្លឺក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន ចំពោះអាជ្ញាធរ និងតតិយជនផ្សេងទៀត
 • ផ្តល់វត្តមានជានិច្ចនូវមេធាវី ឬបុគ្គលិកផ្នែកច្បាប់សម្រាប់តម្រូវការនៃភាពចំាបាច់របស់ក្រុមហ៊ុន
 • ផ្តល់សេវាកម្មពិសេស ជាងអតិថិជនធម្មតា (ជាអាទិ៍ យកចិត្តទុកដាក់បំផុត និងមានភាពឆាប់រហ័ស)
 • បញ្ចុះតម្លៃ ៥០%ភាគរយ ចំពោះសេវាកម្មដោយឡែកផ្សេងទៀត ដែលមិនបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងសេវាកម្មមេធាវីប្រចាំក្រុមហ៊ុន
 • តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុននៅក្នុងករណី ដោះស្រាយវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលជាគូរប្រជែង ទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ ឬក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
 • និងតម្កល់ ឬរក្សាទុកនូវឯកសារ ឬលិខិតស្នាមផ្សេងៗរបស់ក្រមហ៊ុន។ល។