• ធ្វើជាអ្នកតំណាងដោយអាណត្ដិឱ្យ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ឬ ការពារសិទ្ធិឱ្យជនរងគ្រោះ និង
  • ធ្វើជា​មេធាវី​ការពារសិទ្ធិ​ឱ្យជនសង្ស័យ ឬជនត្រូវចោទ ឬជនជាប់ចោទ នៅសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ​នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនីតិវិធីដូចខាងក្រោម៖
  • នីតិវិធីស៊ើប​អង្កេត​
  • នីតិវិធី​ចោទប្រកាន់ (អយ្យការ)
  • នីតិវិធីការស៊ើបសួរ និង
  • នីតិវិធីកាលជំនុំជម្រះក្តី។
  • ការតំណាង និងការការពារសិទ្ធិខាងលើ​នេះ អាចធ្វើឡើង​នៅ​គ្រប់​សាលាជម្រះក្តី​ រួម​មាន៖
  • សាលាដំបូង
  • សាលាឧទ្ធរណ៍ និង​
  • តុលាការកំពូល។
  • ធ្វើជាអ្នកការពារក្តី និងការពារសិទ្ធិ​របស់​កូនក្តី​ចំពោះ​មុខក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ ឯកជន ឬ ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​វិជ្ជាជីវៈ ស្របតាម​ច្បាប់ និង លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ ដែល​មាន​ចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមាន។