• តំណាងឱ្យ​ភាគី​ក្នុងការចូលរួម​ដំណើរការ​ផ្សះផ្សា​ ចរចា សម្រុះសម្រួល លើគ្រប់វិវាទ​រដ្ឋប្បវេណី ការងារ ពាណិជ្ជកម្ម ។ល។
  • បំពេញតួនាទីជា អាជ្ញាកណ្តាល ដោយរៀបចំ​ដំណើរការ​ផ្សះផ្សា​លើវិវាទ​រដ្ឋប្បវេណី និង ពាណិជ្ជកម្ម​ ក្នុង​ករណី​មាន​ការស្នើសុំ និង​ តែងតាំង​ដោយ​គូភាគីវិវាទ ។
  • តំណាង និង​ ការ​ពារ​អតិថិជន​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាលទាក់ទងនឹង​វិវាទ​ការងារ ។​
  • តំណាង និង ការពារ​ក្រុម​សហជីពកម្មករនិយោជិតក្នុង​ករណី​មានវិវាទ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន ឬ និយោជក តាមរយៈ​យុត្តិសាស្ត្រ​ឈ្នះៗ ​។